Vážený pán premiér, vážený pán minister zdravotníctva,

pokladáme za našu povinnosť a právo vstúpiť do procesu rokovania ohľadom navrhovaného Odborného usmernenia MZ SR na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby administratívne evidovaného v matrike (ďalej len „Odborné usmernenie“) a Štandardného postupu pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0) (ďalej len „Štandardný postup“). Sme znepokojení tým, že o uvedených dokumentoch sa rokuje za zatvorenými dverami, pričom nejde o postupy, ktoré by sa týkali úzkeho okruhu špecialistov, ale manažment takejto starostlivosti sa bude týkať mnohých zdravotníckych odborov (psychiatria, interná medicína, chirurgia, onkológia, všeobecné lekárstvo a iné) a odborníkov z iných oblastí (psychológov, psychoterapeutov, logoterapeutov, sociálnych pracovníkov, a pod.). Zároveň výrazné rozšírenie možností administratívnej zmeny pohlavia (na základe chirurgického zásahu, alebo užívania hormónov opačného pohlavia, alebo aj bez takýchto zásahov) bude mať právne a celospoločenské dopady ďaleko presahujúce oblasť medicíny. Vyzývame vás, aby ste navrhované Odborné usmernenie a Štandardný postup neschválili, ale túto tému najprv otvorili celospoločenskej a odbornej diskusii. Predkladáme nasledujúce dôvody:

1. Odborné dôvody

Obsah a zámer uvedených dokumentov neberie do úvahy závery najnovších štúdií, ktoré boli realizované v krajinách, kde bola tranzícia schválená a kde nepriniesla očakávané výsledky.

V nasledujúcich riadkoch sú uvedené fakty, podložené konkrétnymi štúdiami (odkazy na tieto štúdie sú na konci listu).

Transsexualizmus je diagnóza F64.0, v medzinárodnej klasifikácii chorôb (MKCH 10) je zaradená pod Poruchy osobnosti a správania dospelých. Je definovaná ako túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického alebo hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím. Avšak DSM-5 používa namiesto transsexualizmus výraz genderová dysfória a zaradenie diagnózy sa mení aj v MKCH 11. Meniace sa pomenovanie a zaradenie poruchy je ovplyvnené politickými tlakmi: najprv sa niektoré skupiny snažili poruchu úplne vyradiť z medzinárodnej klasifikácie chorôb tvrdiac, že sa nejedná o poruchu ale iba variant normality; iné skupiny trvajú na zachovaní diagnózy v zozname, nakoľko bez diagnózy nie je možné poskytovať a preplácať pacientom liečbu poisťovňami.

Etiológia: Príčina ochorenia nie je známa, a dosiaľ vedecké štúdie nepreukázali jej genetický alebo iný biologický pôvod. Epidemický nárast transsexualizmu zvlášť u detí a mladých ľudí je potvrdením toho, že nejde o genetickú záležitosť.

Patogenéza, teda to, ako sa porucha vyvíja a čo ju ovplyvňuje, tiež nie je známa (Laurence, 2018). Štúdie, ktoré sledovali poruchy pohlavnej identity u detí zistili, že tieto pocity sa môžu počas života meniť a väčšina detí s poruchou pohlavnej identity v detstve sa s dospievaním postupne stotožní so svojím prirodzeným biologickým pohlavím (Drummond, 2008; Wallien, 2008). Treba brať ohľad aj na nárast počtu ľudí, ktorí po tranzícii žiadajú o detranzíciu, teda návrat k svojmu biologickému pohlaviu, čo opäť potvrdzuje premenlivosť týchto pocitov.

Diagnostika: Diagnostika transsexualizmu nevychádza zo žiadneho objektívneho medicínskeho testu, či už genetického, hormonálneho, alebo z vyšetrenia mozgu, ktorý by spoľahlivo identifikoval transsexuálnu osobu. Diagnostika sa opiera o pocity pacienta a jeho vnímanie svojej osoby. V anamnéze sa vo veľkej miere opiera o to, že osoba v detskom veku silne uprednostňovala oblečenie, hračky, hry alebo aktivity stereotypne používané druhým pohlavím. To vnímame ako problém, pretože to len utvrdzuje stereotypné predstavy o mužoch a ženách, respektíve o chlapcoch a dievčatách. Chlapec nie je dievčaťom len preto, že sa správa spôsobom, ktorý je väčšinovo charakteristický pre dievčatá, a naopak. Navyše, ako sme už uviedli, v priebehu vývinu sa môžu tieto preferencie meniť, pričom zvlášť dôležité je dopriať dieťaťu, aby prešlo zdravou a prirodzenou pubertou.

Diferenciálna diagnostika: Psychické poruchy sa často vyskytujú v kombináciách. Nakoľko mnohé psychiatrické diagnózy sú v spoločnosti stále vnímané stigmatizujúco, nie je výnimočné, že človek preferuje diagnózu, ktorá je spoločnosťou prijímaná pozitívnejšie a s väčšou empatiou.

Častými psychickými problémami, na ktoré trpia osoby s poruchou pohlavnej identity, sú depresie, úzkostné stavy, samovražedné pokusy a iné formy sebapoškodzovania. Z viacerých štúdií vyplýva, že tieto psychické problémy predchádzajú pohlavnú dysfóriu. Štúdie na vzorke dospievajúcich osôb preukázali, že nástupu pohlavnej dysfórie často predchádzala závažná psychopatológia, ako aj poruchy autistického spektra a ADHD (Kaltiala, 2015; Becerra-Culqui, 2019). Ukazuje sa tiež, že často je prítomná nevyriešená trauma z detstva a narušenie budovania vzťahovej väzby v ranom detstve (Giovanardi, 2018).

Niektoré osoby prijmú predstavu, že majú opačné pohlavie ako vrodené biologické v nádeji, že táto zmena v ich živote a prijatie novej identity vyrieši psychické problémy a citovú bolesť, ktorú prežívajú. Až s odstupom času zistia, že to tak nie je.

Terapia: Transsexualizmus nemá biologický základ, ale je psychologickým stavom. Podobne ako pri iných diagnózach, ktorých základom je rozpor vnímania človeka s realitou, nie je opodstatnené siahať po medicínskych invazívnych zákrokoch, v dôsledku ktorých dôjde k poškodeniu zdravého tela. V minulosti sa v terapii štandardne využívala metóda pozorného vyčkávania, psychoterapia, psychologické poradenstvo a rodinné poradenstvo. Hľadali sa možné príčiny základných psychických problémov, a tiež traumy v procese vytvárania vzťahovej väzby, s ktorými sa ďalej pracovalo. To všetko s cieľom nájsť súlad mysle s telesnou realitou. K tejto forme pomoci sa v nedávnom období prihlásili viaceré odborné spoločnosti (napríklad American College of Pediatricians a Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii). Prípadové štúdie naznačujú, že táto forma pomoci je efektívna (American College of Pediatricians, 2021).

Naproti tomu sa dnes bez náležitého vedeckého základu odporúča medicínska transformácia, ktorá nelieči psychickú poruchu, ani nehľadá a neodstraňuje možné príčiny psychických problémov. Spočíva najmä v trvalom podávaní hormónov na zmenu pohlavia a neskôr aj v chirurgických zákrokoch. Každý z týchto zákrokov má svoje medicínske riziká, ktoré môžu viesť k nezvratnému poškodeniu zdravia a neplodnosti.

Podávanie umelých ženských hormónov mužom vedie k zvýšenej zrážanlivosti krvi s možnými následkami ako sú pľúcna embólia, srdcový infarkt, mozgová cievna príhoda. U užívateľov sa zvyšuje aj riziko nádorových ochorení. Užívanie testosterónu u biologických žien výrazne zvyšuje riziko infarktu, mozgovej príhody, rakoviny prsníka a maternice, hypertenzie, ťažkého akné a ďalších (Alzahrani, Talal, 2019; Irwig, 2018; Nota, 2019, Getahun, 2018).

Chirurgické zákroky na zmenu pohlavia mrzačia zdravé ľudské telo a z fyzicky zdravej osoby robia neplodnú. Adolescenti a mladí dospelí veľmi neuvažujú o rodičovstve; závažnosť a nezvratnosť kastrácie si môžu uvedomiť až po mnohých rokoch.

Prognóza:
Tranzícia sa často obhajuje tvrdením, že znižuje psychické problémy, ktorými trpia osoby s poruchou pohlavnej identity. Toto tvrdenie však neobstojí, a bolo spochybnené viacerými štúdiami.

Švédska štúdia preukázala, že osoby po chirurgickej zmene pohlavia majú zvýšené riziko samovraždy, a to až 19 násobne v porovnaní s bežnou populáciou (Dhejne, 2011).

Nová štúdia na reprezentatívnej vzorke všetkých 2 679 Švédov, ktorým bola diagnostikovaná porucha pohlavnej identity v rokoch 2005 až 2015 dospela k záveru, že hormonálna tranzícia nezlepšuje celkovo zlé psychické zdravie týchto osôb, ako sú depresie, úzkosť a samovražedné pokusy (Bränström, 2019). O rok neskôr autori štúdie zverejnili ďalšie analýzy, z ktorých vyplýva, že ani chirurgické operácie nemajú pozitívny vplyv na psychické zdravie dotknutých osôb (Bränström, 2020).

Navyše, narastá počet osôb, ktoré prešli pohlavnou tranzíciou, a po čase sa rozhodli vrátiť k svojmu biologickému pohlaviu (Entwistle, 2020; Littman, 2021). Detranzícia však nedokáže plne opraviť zmeny, ktoré sa udiali pri tranzícii (D´Angelo, 2020). Niektorí pacienti sa preto súdia s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a lekármi, ktorí sa na ich terapii podieľali.

2.Etické dôvody

Na základe vyššie popísaných faktov je jednoznačné, že proces tranzície nie je etický, pretože poškodzuje psychické a fyzické zdravie pacientov. Tranzícia ako výkon nie je zo svojej podstaty medicínsky, pretože cieľom medicíny je chrániť integritu ľudského tela, liečiť a prinavracať zdravie. Tranzícia poškodzuje a devastuje to, čo nie je choré, ale úplne zdravé – biologicky intaktný a zdravý ľudský organizmus. Operačná zmena pohlavia a hormonálna liečba sú hrubými zásahmi do zdravia človeka – nie sú liečebnými úkonmi.

Preto nikto nemá právo tlačiť lekárov do súhlasu a potvrdzovania takýchto výkonov, a v prípade nesúhlasu sa im za to vyhrážať postihom.

Nikto nemá právo nariaďovať lekárom, aby brali ako etické niečo, čo protirečí morálnemu étosu medicíny, čo protirečí Hippokratovej prísahe, Etickému kódexu zdravotníckych pracovníkov, a čo je v úplnom rozpore s vedou a s medicínou založenou na dôkazoch.

Nikto tiež nemá právo brániť pacientovi, aby mu bola poskytnutá skutočná liečba a pomoc, ktorej cieľom je potlačiť mylné predstavy a nájsť súlad mysle s biologickou realitou.

Vláda a predovšetkým ministerstvo zdravotníctva majú podporovať zdravie občanov. Nedostali mandát na to, aby presadzovali normy a postupy, ktoré poškodzujú psychickú a fyzickú integritu ľudí.

3. Ideologizácia

Na lekárskej vede je opäť páchané násilie nejakou ideológiou. Ideológie sa menia podľa spoločenskej požiadavky, ale medicína by sa mala riadiť vedeckými poznatkami. Zmeny v diagnostických a terapeutických postupoch by sa mali diať na základe nových vedeckých poznatkov, potvrdených dostatočnými dôkazmi. Inak ide iba o experimentálny prístup, o čom musí byť pacient informovaný. Zvlášť, ak jeho dôsledkom je preoperovanie biologicky celistvého a zdravého človeka, mutilácia jeho pohlavných orgánov a jeho sekundárnych pohlavných znakov a poškodenie organizmu podávaním hormónov.

Geneticky existujú len dve pohlavia, určené chromozómami, ktoré spúšťajú vývoj mužského alebo ženského tela, a ovplyvňujú každú bunku v ľudskom tele. Akákoľvek odchýlka je len poruchou tohto binárneho systému.

Biologické pohlavie, ktoré je pre medicínu smerodajné, je geneticky determinované už od počatia, a nedá sa zmeniť. Biologické pohlavie je nadradené sociálnemu konštruktu genderu, ktorý hlása, že človek si môže vybrať pohlavie – je to umelý sociálny konštrukt, ktorý nikdy nezmení biologické pohlavie. Preto meniť biologické pohlavie na základe poruchy pohlavnej identity znamená podriadiť psychickej poruche to, čo je normálne a zdravé.

Ideológia chce dnes donútiť lekárov a v podstate celú spoločnosť, aby predstierali, že muž sa môže stať ženou, a žena mužom. Na tejto lži sa odmietame podieľať.

Skutočná odborná pomoc

Uvedomujeme si, že sú medzi nami ľudia, ktorí trpia psychickými poruchami, vrátane poruchy pohlavnej identity. Máme s nimi lekársky súcit a chceme im pomáhať. Vyššie uvedené fakty a štúdie dokazujú, že medicínska a sociálna tranzícia nie sú adekvátnou pomocou, ale len krátkodobou náplasťou, ktorá nerieši príčinu, a že v konečnom dôsledku sa mnohí takíto ľudia majú ešte horšie ako pred tranzíciou. Odmietnutie súhlasu so sociálnou a medicínskou tranzíciou sa niekedy vykresľuje ako odmietnutie takto zraneného človeka. Opak je však pravdou. Nemôžeme robiť niečo, s čím odborne nesúhlasíme. Celoživotná vojna proti vlastnému telu sa nedá vyhrať a preto nie je riešením. Ako lekári, psychológovia i celá spoločnosť musíme hľadať lepšie spôsoby, ako takýmto ľuďom pomôcť. Ak im chceme efektívne pomáhať, je potrebné skúmať skutočné príčiny tohto stavu a rozvíjať prospešnú odbornú pomoc, predovšetkým na báze psychoterapie. Terapeutické sprevádzanie osôb s poruchou pohlavnej identity má byť zamerané na posilňovanie ich funkčných stránok, nie toho, čo je dysfunkčné.

Znalosť overených lekárskych a psychologických faktov nám pomôže pravdivejšie a súcitnejšie sa starať o týchto ľudí.

Na základe vyššie uvedených faktov odmietame návrh Štandardných postupov i Odborného usmernenia a odporúčame začať širokú odbornú diskusiu, bez politického tlaku. Taktiež žiadame o aktívne zapojenie odborníkov na etiku, právo a iné oblasti do tohto procesu, pretože tieto otázky majú dosah na celú spoločnosť.

 

MKCH 10 (10.revízia)

DSM-5. 2015.

Laurence Mayer, Paul McHugh, The New Atlantis Special Report on Sexuality and Gender, Fall 2016. https://www.thenewatlantis.com/publications/executive-summary-sexuality-and-gender

Drummond, K. D., Bradley, S. J., Peterson-Badali, M., Zucker, K. J. 2008. A follow-up study of girls with gender identity disorder. Dev Psychol. 2008 Jan;44(1):34-45. doi: 10.1037/0012-1649.44.1.34. dostupné: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18194003

Wallien, M. S., Cohen-Kettenis, P. T. Psychosexual outcome of gender-dysphoric children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008 Dec;47(12):1413-23. doi: 10.1097/CHI.0b013e31818956b9. dostupné: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18981931

Dhejne C, Lichtenstein P, Boman M, Johansson ALV, Långström N, Landén M (2011) Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden. PLoS ONE 6(2): e16885. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885

Entwistle, K. (2020). Debate: Reality check – Detransitioner’s testimonies require us to rethink gender dysphoria. Child and Adolescent Mental Health, camh.12380. https://doi.org/10.1111/camh.12380

Littman, L. (2021). Individuals Treated for Gender Dysphoria with Medical and/or Surgical Transition Who Subsequently Detransitioned: A Survey of 100 Detransitioners. Archives of Sexual Behavior. https://doi.org/10.1007/s10508-021-02163-w

D’Angelo, R. (2020). The man I am trying to be is not me. The International Journal of Psychoanalysis, 101(5), 951–970. https://doi.org/10.1080/00207578.2020.1810049
Bränström, R., 2019: Reduction in Mental Health Treatment Utilization after gender-affirming surgeries: A total population study. Am J Psychiatry, Oct 2019. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.19010080

Bränström, R., 2020: Correction to Bränström and Pachankis. Am J Psychiatry, Aug 2020. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.1778correction

Kaltiala, R., Two years of gender identity service for minors: Overrespresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. Child and Adolesc. Psych. and Mental Health, April 2015. https://doi.org/10.1186%2Fs13034-015-0042-y

Becerra-Culqui, T. et al., Mental Health of Transgender and Gender Nonconforming Youth Compared With Their Peers, Pediatrics, May 1, 2018. https://doi.org/10.1542/peds.2017-3845

Giovanardi, G., Attachment patterns and Complex Trauma in a Sample of Adults Diagnosed with Gender Dysphoria. Frontiers in Psychology, Feb. 2018. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00060

American College of Pediatricians, 2018. Position Statement: Gender Dysphoria in Children. American College of Pediatricians. ACPeds.org https://acpeds.org/position-statements/gender-dysphoria-in-children

Prohlášení České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii k léčbě genderové dysforie v dětství a dospívání, 2019. https://cspap.cz/prohlaseni-ceske-spolecnosti-pro-psychoanalytickou-psychoterapii-k-lecbe-genderove-dysforie-v-detstvi-a-dospivani/

American College of Pediatricians, 2021. Psychotherapeutic and behavioral approaches to treating gender dysphoria (including gender identity disorder & transsexualism) in adults and adolescents. https://acpeds.org/assets/Psych-studies-gender-identity-final-17-June-2021.pdf

Alzahrani, Talal, et al. “Cardiovascular Disease Risk Factors and Myocardial Infarction in the Transgender Population.” Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, vol. 12, no. 4, 2019. https://doi.org/10.1161/CIRCOUTCOMES.119.005597

Irwig MS. Cardiovascular Health in Transgender People. Rev Endocr Metab Disord. 2018 Aug 3 epub. https://doi.org/10.1007/s11154-018-9454-3

Nota NM, et al. Occurrence of Acute Cardiovascular Events in Transgender Individuals Receiving Hormone Therapy. Circulation, 139(11), 2019, pp. 1461-1462. https://doi.org/10.1161/circulationaha.118.038584

Getahun D, Nash R, Flanders WD, et al. Cross-sex Hormones and Acute Cardiovascular Events in Transgender Persons: A Cohort Study. Ann Intern Med 2018; 169(4): 205-13. https://doi.org/10.7326/m17-2785

Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Príloha č. 4 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

List podporilo aj

89 psychiatrov, psychológov a psychoterapeutov
216 iných lekárov
124 ďalších zdravotníkov

Aktuálny počet signatárov:

429

Zoznam signatárov

 

PSYCHIATRI, PSYCHOLÓGOVIA A PSYCHOTERAPEUTI

 1. prof. PhDr. Eva Gajdošová PhD., školský psychológ
 2. doc. PhDr. Eva Naništová CSc., VŠ pedagóg, psychológ, psychoterapeut
 3. doc. PhDr. Zdenka Macková PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 4. doc. PhDr. Ondrej Botek PhD., F.R.S.A., vysokoškolský pedagóg, psychoterapeut
 5. doc. Mgr. Gabriela Rozvadský Gugová PhD., vysokoškolský pedagóg, EMDR terapeut, psychológ
 6. doc. PaedDr. Jitka Derková PhD., psychoterapeutka
 7. MUDr. Marek Mäsiar, psychoterapeut, psychiater
 8. MUDr. Daniela Hrtúsová, psychiater, psychoterapeut
 9. MUDr. Zuzana Hupková, psychiater, psychoterapeut
 10. MUDr. Igor Smelý PhD., psychiater, psychoterapeut, vysokoškolský pedagóg
 11. MUDr. Iveta Rjašková, detský psychiater
 12. MUDr. Magdaléna Bachanová, psychiater
 13. MUDr. Anna Kováčová, detská psychiatrička
 14. MUDr. Martin Naď, detský psychiater
 15. MUDr. Rastislav Michlík, psychiater
 16. Dr Ing. Monika Bersihand MBBS AKC MRCPsych, súkromný psychiater a súdny znalec
 17. MUDr. Veronika Petrušová, psychiater
 18. MUDr. Mária Zavadilová, lekár v odbore psychiatria
 19. MUDr. Mirela Pustová, pedopsychiater
 20. Mgr. Monika Matejová, klinická psychologička, psychoterapeutka
 21. Mgr. Mária Hatoková PhD., psychologička, lektorka, supervízorka
 22. Mgr. Elena Špaková, psychológ
 23. Mgr. Eva Poláková, detská psychologička
 24. Mgr. Mário Schwarz PhD., vysokoškolský pedagóg
 25. Mgr. Mgr. Martina Hatoková, psychológ, pedagóg
 26. Mgr. Magda Biznárová, psychológ
 27. PhDr. Viera Hybenová, psychológia
 28. Mgr. Eva Litváková, učiteľ, psychológ
 29. Mgr. Alžbeta Lazíková, klinický psychológ
 30. Mgr. Petra Klučárová, psychologička v CDR
 31. Mgr. Mária Hajduchová, psychológ v sociálnom zariadení pre ľudí na okraji spoločnosti
 32. PhDr. Mgr. Ivana Mocáková, psychológ a psychoterapeut
 33. PhDr. Dagmar Kopcanova PhD., psychológ
 34. PhDr. Lucia Hrešková PhD., klinická psychológia
 35. Mgr. Mária Zelik Leitner, psychologička
 36. PhDr. Judita Stempelová PhD., klinický psychológ, vysokoškolský pedagóg
 37. Mgr. Anna Badžgoňová, pedagóg
 38. PhDr. Karol Pollák, psychoterapeut
 39. PhDr. Peter Šulák, klinický psychológ
 40. Mgr. Marta Gašparíková PhD., klinický psychológ
 41. Mgr. Alena Michalcová PhD., VŠ pedagóg, psychológ
 42. Mgr. Mária Durcová, psychológ, psychoterapeut
 43. Mgr. Katarína Plančárová, psychológ
 44. PhDr. Eva Prvá, poradenský psychológ a pedagóg
 45. Mag. Martina Kamenská, klinická psychologička
 46. Mgr. Katarína Lanščáková, klinický psychológ, psychoterapeut
 47. Mgr. Silvia Straková, psychológ, CPPPaP
 48. Mgr. Elena Lamačková, psychologicko-poradenské služby
 49. Mgr. Daniela Boteková, psychológ
 50. Mgr. Darina Račeková, psychológ
 51. Mgr. Katarína Fileková, psychológ, psychoterapeut vo výcviku
 52. Mgr. Anna Majchráková, psychológ v poradenskom systéme
 53. Mgr. Mária Dwyn Sumbalová, liečebný pedagóg, psychoterapeut, kouč
 54. PhDr. Monika Naďová PhD., vysokoškolský pedagóg, detský terapeut, sestra v odbore pediatria
 55. PhDr. Jozef Pápay, psychológ
 56. Mgr. Stanislava Batunová PhD., psychologička
 57. Mgr. Rudolf Botek, psychológ
 58. Mgr. Jana Kunová PhD., psychológ, vysokoškolský pedagóg
 59. Mgr. Iveta Schusterová PhD., vývinový psychológ, vysokoškolský pedagóg
 60. PhDr. Veronika Kavenská PhD., psychologička
 61. PaeDr. Martina Polohová, teológ, psychoterapeut
 62. Slavomír Poloha M.Div., teológ, psychoterapeut
 63. doc. PhDr. Mária Dědová PhD., vysokoškolský pedagóg, poradenský psychológ
 64. doc. PhDr. CSc. Stanislav Hvozdík CSc., emeritný docent
 65. MUDr. Mária Janíčková, ambulantný špecialista
 66. MUDr. Magdaléna Niemcová, sekundárny lekár – psychiater
 67. Mgr. Mgr. Martin Balko, klinický a poradenský psychológ
 68. Mgr. Dana Leka, psychológ
 69. Mgr. Katarína Vidová PhD., klinický psychológ, kresťanský kouč
 70. Ing. Mgr. Dária Miezgová PhDr., psychologička, pastorálne poradenstvo
 71. ThLic. Mgr. Štefan Žarnay PhD., psychológ a morálny teológ
 72. Mgr. Helena Škorvánková, psychológ
 73. MUDr. Peter Korcsog, psychiater
 74. Mgr. Eva Krupová, psychológ
 75. Mgr. Monika Ferenčíková, psychológ v odbore detskej klinickej psychológie
 76. ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná PhD., psychológ, učiteľ
 77. MUDr. Mária Chvostálová, lekár v odbore psychiatria
 78. MUDr. Slávka Fojtíková, lekár psychiater
 79. MUDr. Katarína Ďurčová Typčuková, psychiater
 80. Mgr. Alena Fecková, klinický psychológ
 81. PhDr. Mgr. Zuzana Wirtz MBA, vysokoškolský pedagóg
 82. Mgr. Eva Sobôtková, školský psychológ
 83. PhDr. Ján Delinčák, psychológ, kouč, supervízor
 84. Mgr. Helena Stašáková, psychológ
 85. Mgr. Lenka Čačková, detský psychológ
 86. Bc. Natália Vartíková, psychológ, psychoterapeut
 87. PaedDr. Lucia Rapsová, PhD., vysokoškolský pedagóg, psychológ, špeciálny pedagóg
 88. PhDr. Mgr. Alena Heřmánková, onkopsychologička, psychoterapeutka
 89. Mgr. Zuzana Plavčanová PhD., klinický psychológ

INÍ LEKÁRI

 1. prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc., lekár, vedec a univerzitný profesor
 2. prof. MUDr. Eva Grey PhD., MHA., lekárka, vysokoškolská profesorka
 3. prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD., vysokoškolská pedagogička, patologička
 4. prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., emeritný profesor Trnavskej univerzity
 5. prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD., detský lekár, momentálne komisár pre deti
 6. prof. MUDr. Pavel Babál CSc., patológ
 7. prof. MUDr. Ján Murín CSc., VŠ pedagóg, interná medicína
 8. prof. MUDr. Štefan Hrušovský CSc., vysokoškolský pedagóg
 9. prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok PhD., vysokoškolský pedagóg, lekár internista, morálny teológ, bioetik
 10. prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová PhD., MHA, lekár, internista, verejný zdravotník, vysokoškolský profesor
 11. doc. MUDr. Ján Bielik CSc., endokrinológ
 12. doc. MUDr. Kamil Biringer PhD., gynekológ a pôrodník
 13. doc. MUDr. Karol Hornáček PhD., lekár FBLR
 14. MUDr. Renáta Janoušková, všeobecný lekár pre dospelých
 15. MUDr. Peter Javor, ortopédia a myoskeletárna medicína
 16. MUDr. Lenka Podmajerská, lekár
 17. MUDr. Simona Plavnická, lekár v odbore všeobecné lekárstvo
 18. MUDr. Miriam Vlčíková, lekár pediater
 19. MUDr. Emília Vlčková, detský lekár
 20. MUDr. Mária Hencelová Cert. MDT, pediater, fyziater
 21. MUDr. Pavol Macko, lekár v odbore zubné lekárstvo
 22. MUDr. Dagmar Klčová, internista a imunoalergológ
 23. MUDr. Anna Bednárová, lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 24. MUDr. Elena Salmášová, lekár
 25. MUDr. Silvia Barteková, všeobecný lekár pre deti a dorast
 26. MUDr. Ivan Palúch, internista, všeobecný lekár
 27. MUDr. František Orlovský, chirurg, špecialista na plánované rodičovstvo
 28. MUDr. Martin Hrádocký, lekár, pediatrická nefrológia
 29. MUDr. Jana Teslíková, lekár v odbore klinická mikrobiológia
 30. MUDr. Cyril Fedor, urológ
 31. MUDr. Ivan Wallenfels, lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 32. MUDr. Daria Rábarová PhD., anestéziológ
 33. MUDr. Jozef Bartek, lekár gastroenterológ
 34. MUDr. Mgr. Lucia Lešková, lekárka
 35. MUDr. Marek Ocilka, rádiológ
 36. MUDr. Matej Bielik, endokrinológ
 37. MUDr. Magdaléna Gerová PhD., lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 38. MUDr. Marek Dráb PhD., lekár
 39. MUDr. Blažej Vaščák, praktický lekár pre dospelých
 40. MUDr. Eva Hercegová, lekár
 41. MUDr. Eva Juskaničová, lekár odbore klinická onkológia
 42. MUDr. Veronika Miháliková, lekár
 43. MUDr. Terézia Mišíková Laurincová, lekár v odbore gynekológia a pôrodníctvo
 44. MUDr. Lenka Bérešová, internistka
 45. MUDr. Magdaléna Orkutyová, gynekológ
 46. MUDr. Jana Jindrová, lekár
 47. MUDr. Zuzana Kalavská PhD., MPH, pediater
 48. MUDr. Matúš Chuda, gynekológ pôrodník
 49. MUDr. Anna Rábeková, lekár klinický onkológ
 50. MUDr. Andrej Mikolášik, gynekológ
 51. MUDr. Martina Magátová, lekár pediatria
 52. MUDr. Allan Böhm PhD., MBA, kardiológ, vedec
 53. MDDr. Peter Liška, zubný lekár
 54. MUDr. Ricardo Massmann, lekár, HIV špecialista, bioetik
 55. MUDr. Jana Kosnáčová, pediater, detský gastroenterológ a hepatológ
 56. MUDr. Július Palaj PhD., lekár
 57. MUDr. Katarína Bobocká PhD., lekár
 58. MUDr. Daniela Lagínová, všeobecné lekárstvo
 59. MUDr. Zuzana Katreniaková PhD., vysokoškolský pedagóg
 60. MUDr. Anna Bibzová, lekár, interné lekárstvo
 61. MUDr. Jaroslav Bibza PhD., detský chirurg
 62. MUDr. Dorota Uhliariková, pediatria
 63. MUDr. Mária Mojzešová PhD., vysokoškolský pedagóg
 64. MUDr. Benedikt Trnovec, neurochirurg
 65. MUDr. Zuzana Kónyová PhD., klinický mikrobiológ, antimikrobiálna politika
 66. MUDr. Valéria Kelemenová, lekár endokrinológ
 67. MUDr. Silvia Hroncová, lekár v odbore endokrinológia, diabetológia
 68. MUDr. Peter Kyčina Ph.D., kardiológ, internista
 69. MUDr. Pavel Šácha, pediater
 70. MUDr. Jozef Lacka PhD., MBA, diabetológ, endokrinológ
 71. MUDr. Jana Pešková, všeobecný lekár pre deti a dorast
 72. MUDr. Pavol Caudt, urológ
 73. MUDr. Rastislav Polačko, anesteziológ, urgentológ
 74. MUDr. Hedviga Vinceová, geriatria
 75. MUDr. Mária Králiková, onkológ
 76. MUDr. Martin Žitňanský, neurológ
 77. MUDr. Ján Kaňuch, všeobecný lekár pre dospelých
 78. MUDr. Andrea Redhammerová PhD., lekár endokrinológ, internista
 79. MUDr. Ján Hencel MSc., všeobecný lekár pre dospelých
 80. MUDr. Elena Auxtová, lekárka v odbore všeobecné lekárstvo pre deti a dorast
 81. MUDr. Ľubomír Fučko, detský lekár
 82. MUDr. Mária Čierna, pediater
 83. MUDr. Mária Dideková, všeobecná lekárka
 84. MUDr. Marián Príbelský CSc., chirurg, klinický onkológ, patológ
 85. MUDr. Lukáš Bobek, onkológ
 86. MUDr. Abrahám Ildža, lekár v odbore pediatria
 87. MUDr. Zuzana Behúnová, lekár v odbore rádiológia
 88. MUDr. Anna Koniarová, všeobecný lekár pre dospelých
 89. MUDr. Anna Pňačková, lekár
 90. MUDr. Marek Lafférs, lekár
 91. MUDr. Lucia Krajmerová, lekár v odbore pediatria
 92. MUDr. Marta Ťažiarová PhD., lekár urgentnej medicíny
 93. MUDr. Andrej Malík, všeobecný lekár
 94. MUDr. Katarína Olčáková, lekár v odbore neurológia
 95. MUDr. Tereza Klottonová, lekár v atestačnej príprave z psychiatrie
 96. MUDr. Marián Kaščák PhD., lekár-špecialista v odbore vnútorné lekárstvo, gastroenterológia a hepatológia
 97. MUDr. Zuzana Hanakovičová, lekárka
 98. MUDr. Peter Fülöp, vnútorné lekárstvo a kardiológia
 99. MUDr. Zuzana Fülöpová, lekár
 100. MUDr. Pavol Fülöp, lekár
 101. MUDr. Miriam Čepíková, interná medicína I. st., špecializácia v odbore FBLR
 102. MUDr. Petra Kukľová, lekár v príprave odbor vnútorné lekárstvo
 103. MUDr. Mgr. Alena Bartková, lekárka – vnútorné lekárstvo, diabetológia, teológia
 104. MUDr. Hana Chrvalová, lekár
 105. MUDr. Anna Miňová, lekár
 106. MUDr. Miriam Novacseková, všeobecný lekár
 107. MUDr. Alla Fülöpová, nefrológ
 108. MUDr. Ivana Kubíková, fyziater – balneológ
 109. MUDr. Beata Špániková PhD., lekár, VŠ pedagóg
 110. MUDr. Branislav Ivan, angiológ
 111. MUDr. Zuzana Mikulová, lekár v odbore FBLR
 112. MUDr. Gabriela Chowaniecová, onkológ
 113. MUDr. Alžbeta Birčáková, lekár v odbore geriatria v príprave
 114. Dr. med. Dipl. Ing. Rastislav Synak PhD., nukleárna medicína, vnútorné lekárstvo
 115. MUDr. Marie Rašková, lekár v odbore oftalmológia
 116. MUDr. Stanislava Komorášová, lekár v odbore FBLR
 117. MUDr. Agnesa Bjelová, lekár
 118. MUDr. Juliana Gregová, lekárka v odbore endokrinológia a interná medicína
 119. MUDr. Zuzana Stripajová, anestéziologička
 120. MUDr. Marie Šudáková, vysokoškolský pedagóg
 121. MUDr. Marcela Žuffová, lekár v odbore urgentná medicína a anesteziológia
 122. MUDr. Roman Kyčina, chirurg
 123. MUDr. Pavol Čepík, lekár
 124. MUDr. Veronika Bartošová, lekár
 125. MUDr. Eva Dzugasová, lekár v odbore nefrológia
 126. MUDr. Jana Murínová, Praktický lekár
 127. MUDr. Klára Šramková, pediater
 128. MUDr. Martin Griger PhD., lekár
 129. MUDr. Marianna Grigerová PhD., lekárka v odbore endokrinológia
 130. MUDr. Rudolf Botek, klinický mikrobiológ a VŠ pedagóg
 131. MUDr. Anna Makarová, endokrinológ
 132. MUDr. Ing. Katarína Sládeková, lekár v odbore FBLR
 133. MUDr. Dominik Balog, lekár chirurg
 134. MUDr. Miloš Sís, lekár v odbore pediatria
 135. MUDr. Andrej Hrádocký, pediater
 136. MUDr. Magdaléna Černá, lekárka
 137. doc. MUDr. Zuzana Paraličová PhD., lekár infektológ
 138. doc. MUDr. Matej Škorvánek PhD., neurológ
 139. MUDr. Lýdia Frigová, rádiologička
 140. MUDr. Eleonóra Miklášová, otorhinolaryngológ
 141. MUDr. Daniel Dyttert PhD., chirurg, vysokoškolský pedagóg
 142. MUDr. Štefan Machay, lekár
 143. MUDr. Adriana Lučaničová Bcl., geriater
 144. MUDr. Martin Vojtko, chirurg
 145. MUDr. Jarmila Vojtková PhD., pediater, pediatrický endokrinológ
 146. MUDr. Richard Mihálik, rádiológ
 147. MUDr. Štefan Nemergut, lekár
 148. MUDr. Adam Žilinek, pediater
 149. MUDr. Iveta Priatelová, lekár – radiačný onkológ
 150. MUDr. Magdaléna Perichtová MBA, detský neurológ
 151. MUDr. Ján Mitrík, všeobecný lekár pre dospelých
 152. MUDr. Jozef Ficik MPH, klinický mikrobiológ a vysokoškolský pedagóg
 153. MUDr. Igor Bukovský PhD., bývalý vysokoškolský pedagóg, autor a konzultant
 154. MUDr. Janette Panáčková, lekár
 155. MUDr. Jana Gabajová, klinický onkológ
 156. MUDr. Martin Hunák, lekár v obore ortopédia
 157. MUDr. Ľubomír Benčo PhD., lekár – úrazový chirurg
 158. MUDr. Martin Floch, lekár v odbore interná medicína
 159. MUDr. Eva Michalková, pediater
 160. MUDr. Igor Ondruš, lekár internista
 161. MUDr. Marta Hricová, lekár v odbore pediatria
 162. MUDr. Nadežda Švidraňová, všeobecný lekár pre dospelých
 163. MUDr. Michaela Tašárová, lekár
 164. MUDr. Jana Krenická, pediater
 165. MUDr. Rastislav Chmurovič, ortopéd
 166. MUDr. Zuzana Jusková, všeobecný lekár pre deti a dorast
 167. MUDr. Agnesa Zsírosová, pediater
 168. MUDr. Martina Romaňáková, neurológ
 169. MUDr. Daniela Kicková, oftalmológ
 170. MUDr. Radko Chmurovič MSc, MClinDent, stomatológ
 171. MUDr. Jana Beľová, lekár v odbore pediatria, dorastové lekárstvo
 172. MUDr.  Gabriela Kaderová, pediatria
 173. MUDr. Zuzana Kortišová, lekár
 174. MUDr. Martina Figurová, lekár v odbore angiológia
 175. MUDr. Stela Papcunová, lekár
 176. MUDr. Zuzana Tomišková, lekár v odbore nukleárna medicína
 177. MUDr. Matej Gura PhD., detský chirurg
 178. MUDr. Otakar Hunák, lekár ortopéd
 179. MUDr. Peter Lipták, všeobecný praktický lekár
 180. MUDr. Eva Trúsiková, detský neurológ, pediater
 181. MUDr. Matúš Csilla, všeobecný lekár pre dospelých
 182. MUDr. Mária Dravecká, pneumológ
 183. MUDr. Andrea Rojková, lekár
 184. MUDr. Jaroslav Barok, imunológia a alergológia
 185. MUDr. Miroslav Mikolášik, anestéziológ, všeobecný lekár
 186. MUDr. Marianna Machyniaková, pediater
 187. MUDr. Renáta Königová, všeobecná lekárka pre dospelých
 188. MUDr. Pavel Bician, detský onkológ
 189. MUDr. Ľubica Jurčacková, lekár v odbore anesteziológia a intenzívna medicína, urgentná
  medicína
 190. MUDr. Martin Salčík, pediater
 191. MUDr. Juraj Kováč, lekár v odbore kardiológia
 192. MUDr. Anna Mikulová, všeobecná lekárka pre dospelých
 193. MUDr. Daniela Hanková, internista
 194. MUDr. Anna Krupová, všeobecný lekár pre dospelých
 195. MUDr. Anna Svitková, pediater
 196. MUDr. Helena Trúchla, neurológ
 197. MUDr. Roman Hunák, chirurg
 198. MUDr. Mária Trnkusová, anesteziológ
 199. MUDr. Katarína Kišacová, lekár
 200. MUDr. Anna Soročinová, všeobecný lekár pre dospelých
 201. MUDr. Jozef König, lekár
 202. MUDr. Oliver Parilák, stomatológ
 203. MUDr. Marek Malík PhD., lekár, vysokoškolský pedagóg
 204. MUDr. Zuzana Mináriková, lekár v odbore gynekológia
 205. MUDr. Blanka Otrusiníková, lekár v odbore všeobecné lekárstvo
 206. MUDr. Ingrid Borsíková, všeobecné lekárstvo, anesteziológia a intenzívna medicína
 207. MUDr. Miroslav Šnapko, lekár
 208. MUDr. Jana Boboková, lekár v odbore paliatívna medicína
 209. MUDr. Petra Barániová, lekár v odbore angiológia
 210. MUDr. Anna Halašková, pediater
 211. MUDr. Eva Kosková, stomatológ
 212. MUDr. Eva Bejdáková, zubný lekár
 213. MUDr. Adam Fabian, lekár anesteziológia a intenzívna medicína, vysokoškolský pedagóg
 214. MUDr. Daniela Cimbalová, lekár v odbore hematológia
 215. MUDr. Katarína Mlčáková, otorinolaryngológ
 216. MUDr. Mgr. Marta Miklošková, neurológ, detský neurológ

OSTATNÍ ZDRAVOTNÍCI

 1. prof. PhDr. Mária Bielová PhD., vysokoškolský pedagóg
 2. doc. PaedDr. PhDr. Viera Simočková PhD., vysokoškolský pedagóg, pôrodná asistentka
 3. doc. PhDr. Elena Žiaková PhD., vysokoškolský pedagóg, fyzioterapeut
 4. doc. RNDr. Tibor Krenický PhD., vysokoškolský pedagóg
 5. PhDr. Aneta Kútna, zdravotná sestra
 6. BSc. Rudolf Gombos, fyzioterapeut
 7. PhramDr. Dominika Talarovičová, lekárnik
 8. Mgr. Mária Tomanová, zdravotná sestra
 9. Mgr. Mária Mekelová, farmaceut
 10. Mária Brčáková, zdravotná sestra v odbore geriatria
 11. PhDr. Gabriela Nováková MHA, MPH, dipl. s., sestra s pokročilou praxou, špecialistka AIM
 12. PhDr. Dana Kubalová MPH, sestra
 13. Priska Olivová, praktická sestra, študentka VŠ odbor ošetrovateľstvo
 14. Mgr. Marika Miriam Krafčíková, zdravotná sestra
 15. Mgr. Marián Jombík, teológ, zdravotník, nemocničný duchovný
 16. Ing. Mgr. Pavol Benko, nemocničný kaplán
 17. PharmDr. ThLic. Mária Raučinová PhD., vysokoškolská pedagogička, etička, farmaceutka
 18. PhDr. Helga Mareková, námestník riaditeľa nemocnice pre nelekárske činnosti
 19. Mgr. Gabriel Chromiak, všeobecná sestra
 20. Mária Brhelová, všeobecná sestra
 21. Bc. Helena Zelisková, zdravotnícky laborant
 22. Bc. Veronika Benková, zdravotná sestra
 23. PharmDr. Mária Polačková, farmaceut
 24. Františka Majernícková, farmaceutický laborant
 25. Mgr. Ľubica Prančíková, zdravotná sestra
 26. PhDr. Helena Vavrúšová PhD., sestra na sociálnom úseku
 27. PhDr. Ľudmila Miženková PhD., MPH, sestra, VŠ pedagóg
 28. Mgr. Júlia Magušinová, vedúca sestra novorodeneckého oddelenia
 29. Margaréta Knapčíková, zdravotná sestra
 30. Mgr. Viera Kelčíková DiS., anestéziologická sestra
 31. Mgr. Magdaléna Bartošíková, farmaceut
 32. Ondřej Nečas, sanitár
 33. Mária Kuťková FCP, zdravotná sestra a lektor CrMS
 34. Mgr. Ľubica Illová, magister ošetrovateľstva, dipl. zdravotná sestra
 35. Mgr. Nikola Jankovič, verejný zdravotník
 36. Mgr. Marcela Maťhová, všeobecná sestra, učiteľka
 37. Bc. Daniela Maceková, sestra
 38. Lenka Bučeková, zdravotná sestra pediatria
 39. Mgr. Erika Nováková, medicínsko-technický pracovník – laborant
 40. Mgr. Mária Gburíková, zdravotnícky laborant
 41. Mgr. Monika Čičová, sestra v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
 42. Vlasta Kukulová, detská sestra
 43. Ján Kukula, zdravotná sestra na psychiatrickom oddelení na dôchodku
 44. Mgr. Michaela Turiaková, farmaceut
 45. PharmDr. Irena Podobná, farmaceut
 46. Bc. Terézia Ondreková, zdravotná sestra
 47. PhDr. Eva Malíková, sestra, manažér v odbore ošetrovateľstva v komunite
 48. Mgr. Veronika Holdová, zdravotnícka laborantka
 49. PharmDr. Zuzana Hudačková, farmaceut
 50. Ing. Darina Veličová, laboratórny diagnostik v odbore Klinická biochémia
 51. Bc. Margita Hrašková, zdravotná sestra v odbore interná medicína
 52. Alena Čukanová, zdravotná sestra
 53. Alžbeta Vartíková DiS., zdravotná sestra na psychiatrickej klinike
 54. PharmDr. Anna Penteková, farmaceutka
 55. PharmDr. Marián Majda, farmaceut lekárnik
 56. Lucia Dudaš, zdravotná sestra
 57. Mariana Gondeková, ADOS sestra
 58. PhDr. Silvia Rovná PhD., stredoškolská odborná učiteľka, sestra
 59. Mgr. Mária Pálová, sestra
 60. PhDr. Michaela Vicáňová PhD., sestra, stredoškolský učiteľ
 61. RNDr. Katarína Rácová, klinická biochémia
 62. Mgr. Marek Wesserle, farmaceut
 63. PhDr. Nadežda Peterková Justhová PhD., zdravotná sestra
 64. Mgr. Anton Vaňuga PhD., biochemik, vysokoškolský pedagóg
 65. ThDr. Ľubomíra Semešová Cehuľová MPH, zdravotná sestra, bioetička a pedagóg
 66. Jozefína Šmátralová, farmaceutka
 67. Lucia Kamenská, asistent hygieny a epidemiológie
 68. Bc. Barbora Boboková, zdravotná sestra v odbore anesteziologickoresuscitačná starostlivosť
 69. Mgr. Alžbeta Kováčová, zdravotná sestra v odbore onkohematológie
 70. Mgr. Jozef Filípek, farmaceut
 71. Ing. Ladislav Cebecauer CSc., iný zdravotník
 72. PhDr. Katarína Zrubáková PhD., vysokoškolský pedagóg, sestra
 73. Bc. Katarína Krutáková, sestra
 74. PhDr. Renáta Darmošová, pedagóg, sestra
 75. Anna Juhásová, zdravotná sestra
 76. Mgr. Miriama Kočišová, zdravotnícky laborant
 77. Emília Belušiková, zdravotná sestra
 78. Michaela Bakšiová Dipl.s., zdravotná sestra
 79. Marta Čižmárová, zdravotná sestra
 80. Zuzana Štenková, sestra v odbore radiačná onkológia
 81. Maria Anita, zdravotná sestra
 82. Dottore Mário Pikalík MSc., PhD., analytický biológ
 83. PhDr. Mgr. Terézia Pružinová, klinický logopéd, teológ
 84. Mgr. Eva Kluknavská, zdravotný laborant
 85. Mgr. Darina Gažiová, sestra v odbore detská chirurgia
 86. Ing. Petronela Poláčeková, praktická sestra
 87. Mgr. Dominik Fábry, zdravotnícky pracovník
 88. Bc. Miroslava Černá, zdravotná sestra
 89. Mgr. Denisa Nováková, zdravotná sestra
 90. Beáta Cimermanová dipl.s., zdravotná sestra
 91. Gabriela Jankurová, zdravotná sestra na dôchodku
 92. PharmDr. Daniela Raticová, farmaceut
 93. Mgr. Jana Glončáková, zdravotná sestra
 94. Zuzana Mikulášková dipl.s., detská sestra
 95. Oľga Nováková, opatrovateľka
 96. Ivana Mičová, všeobecná sestra
 97. Mgr. Henrieta Šabíková, farmaceut
 98. PharmDr. Katarína Tulinská, farmaceutka
 99. Beáta Šarocká dipl.s., zdravotná sestra, neonatológia
 100. Mgr. Ľuboš Volko, pastoračný pracovník v zdravotníctve
 101. Mgr. Mária Florková, fyzioterapeut
 102. Mgr. Lucia Kadlicová, fyzioterapeut
 103. Mgr. Alena Hajzoková, zdravotná sestra
 104. Eva Candráková, detská sestra
 105. Mgr. Martina Medveďová, farmaceut
 106. Dana Husková, zdravotná sestra
 107. Eva Celerinová, detská sestra
 108. Mgr. Veronika Vérostová, špeciálny pedagóg – logopéd
 109. Eva Vörösová, detská sestra
 110. PaedDr. Bc. Jana Dlugošová, zdravotná sestra OAIM
 111. Mgr. Daniela Vnenková, zdravotná sestra, špecialistka v odbore anestéziológie a intenzívnej medicíny
 112. PaedDr. Štefánia Hnilicová, zdravotná sestra, subkatedra klin. genetiky
 113. Lucia Kajdová, zdravotný asistent
 114. PharmDr. Miroslava Cehláriková, farmaceut
 115. Bc. Monika Sováková, zdravotná sestra
 116. Mgr. Katarína Kamenská, zdravotná sestra v odbore chirurgia
 117. RNDr. Vladimíra Páltiková, genetický laborant
 118. PharmDr. Elena Oravcová, farmaceut, lekárnik
 119. Bc. Martin Vavro, zdravotnícky pracovník v odbore rádiologická technika
 120. PharmDr. Ľudovít Ruttkay, lekárnik
 121. Mgr. Zuzana Kostková, farmaceut
 122. Katarína Bartáková, farmaceutický laborant
 123. Tatiana Šefčovičová, Dipl.s., detská zdravotná sestra
 124. RNDr. Andrej Gajdoš CSc., VŠ špecialista – genetický toxikológ